Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Casusbeschrijving ‘Fulkaan’ – Keunstwurk

Jornt Karel

Over Keunstwurk

Keunstwurk streeft ernaar kunst en cultuur voor iedereen in Fryslân bereikbaar te maken. Een ‘sterke culturele infrastructuur’ is daarvoor onmisbaar. Er worden zes doelen onderscheiden:
1. Het bijdragen aan de algemene culturele infrastructuur en een vitaal kunst- en cultuurklimaat in de provincie.
2. Het bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige cultuureducatie in het onderwijs.
3. Het bijdragen aan ontwikkeling van talent.
4. Het bijdragen aan een innovatieve, aantrekkelijke en toekomstbestendige structuur voor amateurkunst en actieve cultuurparticipatie.
5. Het bijdragen aan het slagen van en de erfenis van Leeuwarden- Fryslân 2018.
6. Het bijdragen aan ontwikkeling en doorontwikkeling van de professionele kunsten.

Beschrijving van de kunstactiviteit

Met het project ‘Fulkaan’ brengt Keunstwurk diverse deelprojecten samen onder één noemer, om talentontwikkeling op een hoger plan te tillen. ‘Fulkaan’ is gericht op jongeren (15-25 jaar), die lokaal en regionaal gescout zijn, door middel van korte stimuleringsprojecten te inspireren en verdieping te bieden. ‘Fulkaan’ is een omgeving waarbinnen muzikaal talent gestimuleerd wordt en zich kan ontwikkelen. Daarbij wordt aangestuurd op cross-overs tussen verschillende muziekstijlen en kunstvormen. Gedurende het jaar worder er in meerdere periodes met masterclasses en workshops orkesten, ensembles of ateliers samengesteld, die onder leiding van een gastdirigent of een aantal inspirerende muzikanten toewerken naar een concert op een Fries muziekfestival.

Drachten, Project Fulkaan. Jeugdorkest jonge talenten met Nynke Laverman ea. In de Lawei.

Relatie met ‘Ruimte voor dialoog’

Voor deze groep talentvolle jonge musici werd ‘Fulkaan Inside’ opgericht om een platform te bieden om contact te leggen met elkaar en met topdocenten. ‘Fulkaan’-deelnemers en docenten zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze groep. Het platform wordt gevuld met relevante content om zo de leden makkelijk met elkaar in contact te krijgen. Het doel was om een duurzame, online community op te richten waar we jonge muzikanten met elkaar in contact konden brengen, waardoor samenwerking en uitwisseling meer kans krijgt. Het platform moet worden ingericht met interessante en relevante content om zo de doelgroep online te inspireren en te stimuleren.

 

 

 

 

 

Strategie

De strategie bestaat uit meerdere facetten namelijk: Educatie, Verbinding en Uitdaging. Op deze manier proberen wij het platform zo in te richten dat muzikanten van elkaar kunnen leren. Daarnaast moet het voor de jonge muzikanten makkelijk zijn om met elkaar in contact te kunnen komen via het platform. Daarbij streven wij ernaar om een zelfstandige community op te richten die zichzelf onderhoudt door middel van user generated content. De interactie moet voortkomen uit de interesses die leven binnen de doelgroep.

Geef een antwoord