Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Professionals aan het woord: Zelf reageren om reacties uit te lokken – Keunstwurk: ‘Never Ending Orchestra’

Jornt Karel

Never Ending Orchestra

Never Ending Orchestra (NEO) is het LF2018 project voor muziek. Het biedt een springplak aan Friese muzikanten door het voor hen mogelijk te maken optredens te doen. Bovendien organiseert NEO grotere producties en wijkfeesten om zo de muziek in Fryslân op alle fronten en niveaus een boost te geven. Keunstwurk werd penvoerder voor dit project, mede door de ervaringen die eerder waren opgedaan met ‘Fulkaan‘.

Brede doelgroep

De doelgroep van NEO is veel breder dan die van ‘Fulkaan’. Waar ‘Fulkaan’ zich met name richt op talentvolle jongeren in de HaFaBra sector, is NEO bedoeld voor de muzikanten en de muziekliefhebbers in het algemeen. Vanwege de brede doelgroep hebben wij al snel de keuze gemaakt om naast de reguliere sociale media kanalen voor NEO, ook een Facebookgroep aan te maken voor professionele muzikanten, amateur muzikanten, muziekliefhebbers en andere geïnteresseerden. In die groep zou ruimte moeten zijn voor de muzikanten om het gesprek met elkaar aan te gaan. Om deze gesprekken op gang te brengen is er een communicatiestrategie en een content kalender opgesteld om de groep te vullen met relevante content. Omdat er meer mensen in de groep zouden kunnen deelnemen, was onze verwachting dat deze veel actiever zou zijn dan de ‘Fulkaan inside’ community.

Rubrieken

We kozen er voor om wekelijks 3 verschillende rubrieken in de NEO-groep op Facebook te plaatsen: ‘de stelling’, ‘de challenge’, en ‘de muzykmienskip’. In ‘de stelling’ werd iedere week een afbeelding geplaatst met een stelling over de muziekindustrie, in de hoop dat deze reacties zou uitlokken en de dialoog op gang zou brengen. Bij ‘de challenge’ werden muzikanten uitgedaagd, en in ‘de muzykmienskip’ plaatsten we iedere week een interview met een van de muzikanten. We hoopten hiermee andere muzikanten te inspireren.

Dialoog op gang helpen

Het was al snel duidelijk dat de dialoog echt actief op gang moest worden gebracht. We hebben muzikanten binnen Keunstwurk gevraagd om op de stellingen te reageren. Daar vloeiden dan weer reacties van muzikanten ‘van buiten’ uit voort. Vooral maatschappelijke stellingen zoals ‘muziek downloaden is illegaal’ en ‘muziek hoort thuis in het basisonderwijs’ bleken populair te zijn, want onder dit soort stellingen werd gediscussieerd.

Op ‘de challenge’ werd vaak niet gereageerd. Uiteindelijk hebben we de content kalender daarop aangepast en zijn we meer stellingen gaan plaatsen.

De verhalen in ‘de muzykmienskip’ werden veel geliked en gedeeld, dus daar zijn we mee doorgegaan, ook al werd er niet veel inhoudelijk gereageerd.

Tips & Tricks

  • Neem de tijd om een community op te bouwen. Naar onze eerste paar posts werd nauwelijks omgekeken. We moesten echt zelf gaan reageren onder de posts om de discussie aan te wakkeren.
  • Maak tijd om reacties te plaatsen. Als we meer tijd hadden gehad, hadden we bij de challenges ook mensen kunnen zoeken om te reageren, en waren die misschien ook beter gaan lopen. Want niemand zal op een challenge reageren als nog niemand anders dat heeft gedaan.
  • Zoek een soort ‘undercover’ initiators vanuit de eigen organisatie. Dat kan echt helpen om de dialoog op gang te brengen.

Geef een antwoord