Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Tools om een brede doelgroep te verbinden naar aanleiding van ‘Fulkaan’ – Keunstwurk

Emiel Copini

Wanneer je als kunstorganisatie een brede doelgroep hebt, en daarin vooral een socialiserende rol wil spelen, omdat je deelnemers en publiek met elkaar wilt verbinden en hun passie wilt laten delen, dan bevelen wij op basis van het onderzoek naar Fulkaan en de reflectie hierop, het volgende aan.

 • Experts en docenten als ambassadeurs
  Wanneer een specifieke, selecte groep als leergemeenschap zou moeten functioneren, doordat professionele ervaren musici en docenten samen met jonge musici deel uitmaken van de groep, dan is het raadzaam om een ambassadeursstrategie in te zetten, zoals die bij De Harmonie en Tryater is ontwikkeld. Op afgesproken momenten, bijvoorbeeld volgens een content kalender, zouden de experts posts kunnen plaatsen en daarnaast kun je als organisatie met hen afspraken maken over een actieve houding op het platform. Modereren kan aanstekelijk werken: wanneer experts en een aantal jonge musici zich online actief met elkaar gaan bemoeien, kan dat  andere of nieuwe leden van de community aanmoedigen om mee te doen. Dit is een besloten omgeving, je bent hier onder gelijkgestemden, we hebben allen een passie voor muziek, voel je vrij om te reageren, of iets in te brengen.
 • Een gelaagde community
  Wanneer je verschillende doelgroepen wilt bereiken, is het raadzaam om een gelaagdheid aan te brengen. Een deel van het platform kan besloten zijn, in het bijzonder wanneer je wilt dat daar meer inhoudelijk wordt gecommuniceerd, daar gevoeligere onderwerpen besproken worden, of wanneer het belangrijk is dat men zich kwetsbaarder opstelt, bijvoorbeeld vanuit een educatief oogpunt. Als de deelnemers van die subgroep elkaar goed kennen, bijvoorbeeld van live events, concerten of workshops, dan is de kans nog groter dat daar interactie gaat plaatsvinden. Wel is het erg belangrijk dat zowel de overkoepelende, meer algemene pagina, als de besloten pagina duidelijk uitstralen wat de bedoeling is. Wanneer het gaat om informatieverstrekking en inspiratie, mensen met elkaar in contact brengen, dan moeten de sfeer en de mindset op een andere wijze worden neergezet dan wanneer het een kleine leergemeenschap betreft van jonge getalenteerde musici.
 • Transmedia storytelling inzetten
  Een verhalende strategie, waarbij fictie en non-fictie op genuanceerde en sensitieve wijze worden verbonden, herkenbaar en pakkend voor de doelgroep, kan heel krachtig zijn. Echter, dit vraagt veel ervaring en overtuigingskracht naar een opdrachtgever toe. Studenten moeten hierbij heel goed ondersteund worden. TMS is om te zetten naar een meer eenvoudige handleiding voor gebruikers met nog weinig ervaring, in een soort ‘light’ variant, maar ook in dat geval is het raadzaam specialisten erbij te betrekken. Het vraagt kennis van wat er leeft bij de doelgroep, je moet een goed en overtuigend verhaal kunnen vertellen, en begrijpen hoe je verschillende media daarbij inzet terwijl het verhaal nog wel een open karakter behoudt. Meer informatie over de toepassing van transmedia storytelling lees je in dit artikel.
 • Festivalstrategie ontwikkelen
  Het verbinden van allerlei partijen vanuit een rode draad, vraagt om een inzichtelijke structuur: hoe verhoudt alles en iedereen zich tot elkaar, waar liggen de verbindingen? En daarnaast vraagt het om een sterke rode draad, met ook daarin weer de balans tussen voldoende open – zodat velen kunnen aanhaken, maar ook weer niet zo algemeen dat het los zand wordt.

Geef een antwoord