Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Algemeen  +  Theorie  +  

Literatuur

Akkerman, S., Bronkhorst, L., & Zitter, I. (2011). Drie rollen in ontwerpgericht onderzoek: onderzoeker, ontwerper en veranderaar. J. van Aken & D. Andriessen (Red.), Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: Wetenschap met effect, 361-376.

Alexander, R. (2006). Towards dialogical teaching: Rethinking classroom talk. New York: Dialogos

Arnstein, S.R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of American Institute of Planners, 35 (4), 215-224.

Barabási, A. (2011). Introduction and Keynote to A Networked Self, in Papacharissi, Z., A networked self : identity, community and culture on social network sites. New York en Londen: Routledge.

Biesta, G. (2013) Goed onderwijs en de cultuur van het meten, Den Haag: Boom/Lemma.

Biesta, G. (2015) Het prachtige risico van het onderwijs, Culemborg: Uitgeverij Phronese

Boeije, H. (2014) Analyseren in kwalitatief onderzoek, Denken en doen. Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers

Bohm, D. (2013). On dialogue. Routledge.

Boyd, D. (2011). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In Papacharissi, Z., A networked self : identity, community and culture on social network sites. New York en Londen: Routledge.

Card N.A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. The Guilford Press: New York.

Charmaz, K. (2006) Constructing Grounded Theory, A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage.

De Laat, M. & Simons, R.J. (2002). Collective learning: Theoretical perspectives and ways to support networked learning.

Dindler, C. (2014). Designing infrastructures for creative engagement, Digital Creativity. 25(3), 212-223.

Dijk, J. van (2011). Sociale Media in de Netwerkmaatschappij. In Osch, D. van, Zijl, R. van (Ed.), Basisboek social media (pp. 15-43). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Dijk, J. van (2012). The Network Society. London, Thousand Oaks CA, New Delhi, Singapore: Sage Publications.

Dijk, van J.A.G.M., Wijngaert, van de L.. Tije, ten S. (2015) Overheidsparticipatie in sociale media
2407-volledige-tekst_tcm44-586914 (1)

Drew, P., Raymond, G., Weinberg, D. (2006) Talk and interaction research methods. London: Sage.

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage.

Gielen, P., Elkhuizen, S., Hoogen, Q., Lijster, T., Otte, H. (2014). De waarde van cultuur. Brussel: Socius.

Gillies, R.M. (2015). Dialogic Interactions in the cooperative classroom. International Journal of Educational Research. (March)

Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Anchor Books.

Gonzalez, R., Llopis, J., Gasco, J. (2015). Social networks in cultural industries. Journal of Business Research, 68( 4), 823-828.

Haythornthwaite, C. (2006). Facilitating collaboration in online learning. In: Journal of Asyn- chronous Learning Networks, 10(1), 7-24

Hennig, M, Brandes, U., Pfeffer, J., Mergel, I. (2012) Studying Social Networks, A Guide to Empirical Research. Chicago: University of Chicago Press

Holdgaard, N., Klastrup, L. (2014). Between control and creativity: challenging co-creation and social media use in a museum context. Digital Creativity. 25(3), 190-202.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.

Joostens, K. (2012), Kunst & klant in de Nederlandse podiumkunsten: naar een betere ruil van waarden tussen aanbieders en publiek. Groningen: s.n.

Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and lucre of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., Silverstre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. In: Business Horizons, 54, 241-251.

Krippendorf, K. (2013). Content Analysis, An introduction to Its Mehodology. London: Sage.

Koehler, M.J., Mishra, P. (2009) What is Technological Pedagogocal Content Knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Lessig, L. (2008). Remix. Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. New York: Penguin

Linell, P. (1998). Approaching dialogue: Talk, interaction and contexts in dialogical perspectives (Vol. 3). John Benjamins Publishing.

Lovink, G. (2011). Networks without a cause. A critique of social media. Cambridge: Polity Presss

Luhmann, N. (1997). Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Maanen, H. van (2009). How to Study Art Worlds. On the Societal Functioning of Aesthetic Values. Amsterdam: Amsterdam University Press.

McKenney, S., & Reeves, T. (2012). Conducting educational design research. New York: Routledge.

Mercer, N., Dawes, L. (2014). The study of talk between teachers and students, from the 1970s untill the 2010s. Oxford Review of Education. 40 (4) 430-445

Mercer, N., Howe, C. (2012) Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory. Learning, Culture and Social Interaction. 1(1), 12-21

Meyer, C. B. (2001). A case in case study methodology. Field methods, 13(4), 329-352.

Mishra, G. (2009). Digital Activism & the 4Cs Social Media Framework. Verkregen op 10-06-2015 van https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/05/11/digital-activism-the-4cs-social-media-framework/

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (2013). Cultuur beweegt. De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving. Den Haag: Ministerie van OCW. Kamerstuk: kamerbrief 10-06-2013.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (2015). Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020. Den Haag: Ministerie van OCW.

Moe, W. & Schweidel, D. (2014). Social Media Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press.

Ozuem, W. (Ed.). (2016). Competitive Social Media Marketing Strategies. IGI Global.

Parks, M. R., (2011). Social Network Sites as Virtual Communities, in Papacharissi, Z., A networked self : identity, community and culture on social network sites. New York en Londen: Routledge.

Petrovici, M. A. (2014). E-Public Relations: Impact and Efficiency. A Case Study. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, 79-84.

Pots, R. (2010). Cultuur, koningen en democraten, overheid en cultuur in Nederland. Amsterdam: Sun.

Prensky, Marc. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9 (5), 1-6.

Rheingold, H. (1993). The virtual community: Homesteading on the electronic frontier. http://www.rheingold.com/vc/book/

Shan, L. C., Panagiotopoulos, P., Regan, A., De Brún, A., Barnett, J., Wall, P., McConnon, A. (2015). Interactive Communication With the Public: Qualitative Exploration of the Use of Social Media by Food and Health Organizations. Journal of Nutrition Education and Behavior, 47(1), 104-108.

Simons, P.R.J. (2003). Eindelijk aandacht voor de didactiek van e-learning! HRD-Thema : E-learning: meerwaarde of meer van hetzelfde, 4, 18 – 26.

Slevin, J. (2000). The Internet and Society. Cambridge: Polity Press.

Slevin, J. (2011). Organisations and social media, inaugural lecture.

Smaling, A. (2009). Generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek. KWALON 42, 14(3), 5-12.

Thompson, J.B. (1990). Ideology and modern culture. Critical Social Theory in the Era of Mass Communication. Stanford: Stanford University Press.

Thompson, J.B. (2005). New visibility. Theory, Culture & Society, 22(6), 31–51.

Volker, B., Flap, H., Mollenhorst, G. (2013) Sociale netwerken, Vragen, antwoorden en onderzoek. Groningen: Noordhoff Uitgevers

Vonderwell, S., & Zachariah, S. (2005). Factors that in uence participation in online learning. Journal of Research on Technology in education, 38(2), 213-230.

Waters, R.D., Burnett, E., Lamm, A., Lucas, J. (2009). Engaging stakeholders through social networking: How nonprofit organizations are using Facebook. Public Relations Review, 35(2), 313-318.

Wegerif, R. (2007). Dialogic Education and technology: Expanding the space of learning. New York: Springer.

Wegerif, R.B. (2012). Dialogic: Education for the Internet Age. London: Routledge.

Wegerif, R. (2012). On Dialogic Space and Infinite Other. Verkregen op 15-09-2015 van https://youtube.com/watch?v+JGtes2X_ucw

Wenger, E. (1999). Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. New York: Cambridge University Press.

Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M. (2002). Cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business Review Press.

Wijngaert, van de L. (2016) Actief communiceren in sociale netwerken ActiefCommunicerenInSocialeNetwerken

Dijk, van J.A.G.M., Wijngaert, van de L.. Tije, ten S. (2015) Overheidsparticipatie in sociale media
2407-volledige-tekst_tcm44-586914 (1)

Zijlstra, A.T. (2015). Ruimte voor dialoog. Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van social media rond kunstactiviteiten.

Zijlstra, A. Elkhuizen, E. (2016). Ruimte voor dialoog, ontwerpeisen en richtlijnen voor het ontwikkelen van een interactieve communicatiestrategie voor kunstorganisaties. Leeuwarden: NHL Hogeschool.

 

 

Geef een antwoord