Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Een gelaagde community met festivalstrategie, reflectie naar aanleiding van ‘Fulkaan’ – Keunstwurk

Emiel Copini

Keunstwurk wil met ‘Fulkaan’ een platform bieden aan jonge talentvolle musici en top-docenten om met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren, maar ook de verbinding tussen professionele musici en amateurs leggen. In de onderzoeksfase is daarom veel aandacht besteed aan het bepalen van de doelgroep, en is uiteindelijk besloten een gelaagde community op te zetten.

De gelaagde community als uitkomst

Gericht zijn op talent en talentontwikkeling brengt, wanneer je als organisatie een inclusief perspectief op talent hebt en staat voor actieve cultuurparticipatie, met zich mee dat het tamelijk precies komt en gevoelig kan liggen hoe je het begrip ‘talent’ hanteert. Een gelaagde community, met een gedeelte voor fanatieke insiders, kan dit enigszins ondervangen. Het opent ook de mogelijkheid om een andere invalshoek, een andere sfeer, ander type content en ander type dialoog te stimuleren op de beide lagen. Juist waar een zekere openheid gewenst is, kwetsbaarheid getoond kan worden, zoals in een leergemeenschap, kan die beslotenheid een veilige dynamiek geven. Een ander voordeel is dat de personen die het ‘Fulkaan-traject’ gevolgd hebben, elkaar ook al goed kennen, waardoor ze online veelal ook al een band hebben en sneller tot dialoog komen.

Transmedia Storytelling: een light-variant ontwikkelen

Werken vanuit Transmedia storytelling (TMS) met een groep studenten, biedt veel mogelijkheden en heeft de potentie om tot een levendige online interactie te leiden. Zoals de begeleider van de studenten het verwoordde:

Transmedia storytelling is bij uitstek bedoeld om ad hoc in een control room fase te kunnen sturen in een verhaal. En kijk, als mensen gaan reageren, ja dan krijg je ook dat het verhaal andere wendingen gaat nemen omdat mensen gaan reageren. Dus dan krijg je juist de interactie die je graag wil hebben.” (RK)

Toch is dit niet eenvoudig gebleken. De CMD studenten worden, terwijl ze nog zoekende en in opleiding zijn, verbonden aan een professionele opdrachtgever. Ze worden uiteindelijk vanuit de opleiding beoordeeld vanuit een set aan competenties. Het is een prachtige vorm van onderwijs die al helemaal verbonden is met hun toekomstige werkveld. Het nadeel hiervan is dat de studenten hun opdrachtgever nog niet altijd goed kunnen uitleggen hoe TMS eigenlijk werkt en ook nog niet altijd de overtuigingskracht hebben om de opdrachtgever mee te nemen. De opdrachtgever moet het experiment aandurven, een experiment dat voor de studenten deel is van een leerproces, maar voor de opdrachtgever wel degelijk reële gevolgen kan hebben. Zo bleek het spel met de grens tussen fictie en non-fictie bij de opdrachtgever tot twijfel en onzekerheid te leiden. Overschrijden we hiermee niet een ethische grens, en wat doet het met onze reputatie? Het gevolg hiervan was dat TMS niet helemaal tot ontwikkeling kwam. De 12 verhaalstappen van de Hero’s Journey bleken ook nog te ingewikkeld om goed over te brengen op de opdrachtgever. Een eenvoudiger variant van deze verhaalstructuur, een ‘TMS light’, zou wellicht beter kunnen werken. Een eenvoudiger, maar wel heel sterk en geloofwaardig verhaal, zou mijns inziens een betere route zijn geweest. De studenten werkten bovendien nu drie verschillende personages uit, waardoor het verhaal nog complexer werd. Eén personage dat iets meemaakt dat door de doelgroep herkend wordt, voorafgegaan door onderzoek naar wat voor deze doelgroep echt herkenbaar en realistisch is, wat er echt leeft onder hen, heeft een veel grotere kans van slagen. Een eenvoudig maar sterk verhaal is ook geschikter om de opdrachtgever, voor wie TMS soms totaal onbekend is, in mee te nemen.

De festivalstrategie doorzetten

De festivalstrategie die geleidelijk ontstond, bleek goed te passen bij de aanloop naar LF2018 en bij het ‘Never Ending Orchestra’-programma (NEO). Later zou blijken dat ‘Fulkaan’ op kon gaan in NEO, terwijl het hier beschreven gedachtegoed werd doorontwikkeld. Ook de invloed van ‘Fulkaan’ op ‘Planeet Escher‘  is, hoewel niet direct aanwijsbaar, zeer aannemelijk. In feite is de festivalstrategie, in die context ook wel de paraplu genoemd, verder uitgewerkt en uitgeprobeerd.

De tools die worden aanbevolen vanuit deze case lees je hier.

Geef een antwoord