Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Dialoog op sociale media – een introductie

Antine Zijlstra

Wat is dialoog

Er kan op verschillende manieren gekeken worden naar wat dialoog is. Zo kan er een dialoog beschreven worden als de interactie tussen twee of meerdere personen, waarbij de deelnemers onderling voor elkaar beschikbaar zijn.  Voorbeelden daarvan zijn onder meer de klassieke, Platoonse of Socratische dialoog (Linell 1998). Volgens Bohm (2013) richt een dialoog zich op het creëren van een gemeenschappelijke inhoud en het bewustzijn daarvan. Het gaat er in dat geval niet om uitwisselen van opvattingen, het analyseren van onderwerpen of het winnen van een discussie, maar om het ontdekken van een waarheid en het veranderen van een attitude of het gedrag van de deelnemers aan de dialoog. Volgens Bohm zijn er geen restricties aan het aantal deelnemers van de dialoog. In principe kan deze zich zelfs binnen één persoon afspelen. Hij noemt wel een aantal voorwaarden voor het tot stand komen van dialoog: De deelnemers moeten bereid zijn te luisteren naar de opvattingen van andere deelnemers en hun aannamen te testen.  In een dialoog kan er met andere woorden geen sprake zijn van hiërarchie of autoriteit. Deze opvatting sluit naadloos aan bij het denken in termen van dialogic spaces (Wegerif 2012) en communities of interest (Wenger 1999) die in dit onderzoek een centrale rol spelen. Meer achtergronden over digitale community’s lees je hier.

Mogelijke functies van dialoog

Dialoog naar aanleiding van en rondom kunstactiviteiten kan allerlei functies hebben en uit verschillende doelen voortkomen. Binnen ‘Ruimte voor dialoog’ maken we onderscheid op basis van de functies die kunst en cultuur kunnen vervullen en de generieke doelen die daarbij horen: kwalificeren, socialiseren en subjectiveren. De (beoogde) dialoog die rondom de kunstactiviteiten ontstaat, kan daarmee een kwalificerend, socialiserend of subjectiverend karakter hebben. Voor alle duidelijkheid: de verschillende functies sluiten elkaar niet uit, maar kunnen naast elkaar bestaan. Het gaat dus vooral om een dominantie in (artistieke) communicatieve doelstellingen. Het artikel met daarin uitgebreid deze theorie lees je hier.

Veel kunstorganisaties willen hun publiek door middel van hun kunstactiviteiten aanzetten tot nadenken over persoonlijke of maatschappelijke thema’s. Welke thema’s dat zijn en op welke manier de dialoog daaromheen vormgegeven kan worden hangt samen met de aard en doelstellingen van die specifieke kunstactiviteit. We laten het daarom binnen dit project aan de kunstprofessionals over om te bepalen welk type dialoog of interactie zij nastreven. Dat kan variëren van het delen van persoonlijke ervaringen om tot diepgaander inzicht in een kunstervaring te komen tot een publiek debat (op basis van gelijkwaardige uitwisseling van inzichten en opvattingen).

Voorbeelden

Voorbeelden van dialoog op sociale media die we – ook internationaal – gebruikt hebben om te laten zien waar het binnen ‘Ruimte voor dialoog’ om gaat zijn:

Even voorstellen aan Trump (Zondag met Lubach)

Wel bekend en ook internationaal aansprekend:

Met een enorme respons en als dialoog (die nog veel langer is):

Terug te vinden op Youtube (op twee plekken!).

Het burgerinitiatief van De verleiders

Naar aanleiding van de voorstelling ‘Door de bank genomen’:

Met als dialoog:

Terug te vinden op de Facebook-pagina van De verleiders.

Museum Voorlinden:

Naar aanleiding van een expositie:

Met als dialoog:

Terug te vinden op de Facebook-pagina van het museum.

Een theatrale interventie van studenten van Docent Theater (NHL Hogeschool):

Met als dialoog (en zo nog veel langer door…):


De hele (lange!) discussie is te bekijken op Powned.

De – iets aangepaste – introductie van dit artikel is eerder verschenen in:  Zijlstra, A., ten Brug, A., Copini, E. (2017) Deelrapportage case 1 en 2.

De literatuur die gebruikt is voor dit artikel vind je in de literatuurlijst.

Geef een antwoord