Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Ontwerponderzoek

Antine Zijlstra

Het onderzoek heeft de vorm van een ontwerponderzoek omdat de vraag van kunstprofessionals, zoals in de voorgaande paragraaf is toegelicht, zich vooral richt op het ‘hoe’ van de inzet van sociale media. De opbouw van het onderzoek is gebaseerd op de uitgangspunten van Educational Design Research. Hierbij worden in een iteratief proces oplossingen ontwikkeld voor complexe educatieve problemen die de setting vormen voor wetenschappelijke onderzoek. Het onderzoek is niet alleen gericht op het vinden van oplossingen (producten, processen, programma’s of beleid), maar juist ook op het verkrijgen van nieuwe kennis. (McKenny en Reeves, 2012) In figuur 2 is het generieke model van dit type ontwerponderzoek afgebeeld.

Figuur 1: Generiek model voor ontwerponderzoek (uit: McKenney en Reeves 2012)

Omdat er tegelijkertijd en systematisch wordt gewerkt aan het vinden van oplossingen en het verkrijgen van nieuwe kennis, is het onderzoek gericht op zowel het ontwikkelen van een ontwerp – in de vorm van een specifieke communicatiestrategie – als naar wat de implementatie van het ontwerp oplevert in de praktijk. Dat betekent dat ook onderzoek naar de opbrengsten van de ontwikkelde strategieën (effectmetingen) is opgenomen in het onderzoeksdesign. De uitkomsten van deze effectmetingen worden in de vorm van een feedbackloop ingebracht in het onderzoeksproject. Op basis daarvan worden verbeteringen doorgevoerd tijdens het project. Op deze manier wordt gewerkt aan het tot stand brengen van informed practices.

Het onderzoek omvat meerdere cases omdat kunstprofessionals niet aan één ‘product’ maar aan meerdere voorstellingen of activiteiten per jaar werken. De professionals zoeken daarom naar methoden die in verschillende situaties kunnen worden toegepast.

Iedere casus heeft betrekking op een specifieke voorstelling of kunstactiviteit. Voor de selectie van de cases zijn de volgende criteria gehanteerd:

  • De kunstactiviteit is verbonden met Fries- en/of Nederlandstalig publiek in Fryslân. De kunstactiviteit wordt aangeboden door een van de (consortium)partners.
  • De (artistieke) doelstellingen van de kunstactiviteit bieden voldoende mogelijkheden voor het ontwikkelen van een digitaal platform en sociale media strategieën.
  • De kunstactiviteit vraagt om een innovatieve en interactieve inzet van sociale media waarin kennis en inzichten vanuit de kunsten, marketing, communicatie en educatie geïntegreerd kunnen worden.
  • De kunstactiviteit is verbonden met een bereikbare doelgroep die gebruik maakt van sociale media.

Er zijn vijf cases geselecteerd die voldoen aan bovenstaande criteria en die passen binnen het tijdsbestek van het onderzoeksproject. De cases bieden voldoende variatie in communicatieve doelstellingen, zowel vanuit een educatief – als marketingperspectief, en vragen daardoor om verschillende uitwerkingen. Die verschillende toepassingen worden in de eindevaluatie naast elkaar gelegd om tot nieuwe kennis en inzichten te komen. De keuze voor meerdere cases verhoogt de kwaliteit van de methoden waarin dit onderzoek resulteert.

Theatergezelschap Tryater deed mee met 2 voorstellingen: De Wierheid fan Wylgeragea en Elkenien is in prutser. Bij Keunstwurk werd een strategie ontwikkeld voor de projecten Never Ending Orchestra en Fulkaan. Stadsschouwburg De Harmonie wilde proberen de liefhebbers van klassieke muziek te bereiken en binden, en vanuit het Fries Museum nam Planeet Escher deel aan het onderzoek.

Elke casus bestaat uit een onderzoek naar een sociale media strategie voor die specifieke kunstactiviteit. Dat levert inzicht in de werkwijzen op waarmee een specifiek communicatief doel bereikt kan worden. Uiteindelijk worden de onderzochte methoden van de verschillende cases (als een combinatie van strategieën, resultaten en werkwijzen) bij elkaar gebracht om tot een methodiek, een samenhangende set van methoden, te komen voor het interactieve gebruik van sociale media door kunstorganisaties. Het onderzoeksmodel biedt ruimte om de keuze in cases te veranderen. Mocht, op basis van de nieuwe inzichten blijken dat een bepaalde kunstactiviteit zich niet leent voor dit onderzoek, dan zal een andere kunstactiviteit van een van de partners worden gebruikt als casus.

Om tot nieuwe, innovatieve communicatiestrategieën te komen is het noodzakelijk bestaande kennis en expertise te bundelen en integreren. Daarom is gekozen om te werken vanuit een interdisciplinaire co-creatieve community (kortweg ‘community’). Deze community bestaat uit een brede groep van onderzoekers, professionals, deskundigen en betrokkenen (acteurs, technici, kunst- professionals en bezoekers van kunstactiviteiten) uit de kunsten en sociale media communicatie, waardoor de kennisgebieden optimaal geïntegreerd kunnen worden. Deze community is deels dynamisch ingericht, waardoor ook verwante kunstinstellingen bij bepaalde cases betrokken kunnen worden. De community haalt zo nodig expertise van buiten door experts uit te nodigen op deelthema’s. Schematisch ziet het onderzoeksontwerp er zo uit:

figuur 2: Onderzoeksdesign Ruimte voor dialoog

De literatuur die gebruikt is voor dit artikel vind je in de literatuurlijst.

Geef een antwoord