Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Designworkshop – Offline experimenteren met online interactie

Tijdens het onderzoeksproject Ruimte voor Dialoog hebben medewerkers van de kunstorganisaties ervaringen met elkaar uitgewisseld over het tot stand brengen van een dialoog. Er is geexperimenteerd met de vertaalslag van de verschillende rollen naar passende posts. De opzet van deze workshop kan u mogelijk helpen om met uw medewerkers de organisatie en uitwerking van een  communicatiestrategie op te zetten.

 

Wyb de Boer

Gedurende het onderzoeksproject ‘Ruimte voor dialoog’ blijkt uit de interviews met de professionals dat het voor de betrokken kunstorganisaties lastig is om socialemediaberichten te bedenken die reacties van belangstellenden uitlokken. Het is de wens van kunstorganisaties om, met het oog op communityvorming, ook online meer duurzame conversaties op gang te brengen, met bijvoorbeeld artistieke, educatieve, of sociale waarde. Kunstorganisaties zouden belangstellenden over de verschillende functies van kunst na willen laten denken en hier vervolgens op in willen haken. Het blijkt echter moeilijk om te bedenken wat voor soort interactie precies gewenst is en hoe hier concreet vorm aan te geven op sociale media.

In samenwerking met hoofdonderzoeker Antine Zijlstra is daarom een designworkshop met de titel ‘Post-workshop’ ontworpen voor de aan het onderzoeksproject deelnemende Leeuwarder cultuurorganisaties Tryater, Keunstwurk, De Harmonie en Fries Museum. De Post-workshop heeft als doel te kunnen experimenteren met mogelijke conversaties, door het eens uit te proberen, te reageren en te modereren, door het eens te testen met elkaar in een veilige omgeving.

Op 3 februari 2017 vindt deze workshop plaats, waarbij van elke cultuurorganisatie afgevaardigden zijn gevraagd om deel te nemen (De Harmonie kan helaas niet aanwezig zijn). Ook zijn er studenten, onderzoekers en andere projectdeelnemers uitgenodigd, in totaal bijna 20 deelnemers.

In de workshop zijn we achtereenvolgens gaan experimenteren met het ontwerpen van:

 1. Concepten: creatieve ideeën met overkoepelende thema’s voor conversaties;
 2. Startposts: berichten om een conversatie te beginnen;
 3. Conversaties per organisatie: getriggerd door een selectie van startposts, met een moderator die hierop reageert. Hierbij wordt ook geëxperimenteerd met het posten vanuit verschillende rollen, aan de hand van Edward de Bono’s Six Thinking Hats.

Van concepten naar startposts

Per organisatie wordt een team samengesteld. Bij de start krijgt iedereen een formulier om een concept op te cocreëren. Bovenaan wordt een gezamenlijk gekozen actuele kunstuiting per organisatie geschreven, met een omschrijving in een zin. Daarna welke thema’s hierin een rol spelen. Hieronder komen de creatieve ideeën om de voorgaande thema’s te verbinden aan maatschappelijke thema’s.

Alle deelnemers kunnen, geïnspireerd door elkaars ideeën en thema’s, nieuwe conceptideeën toevoegen op de verschillende formulieren. Uiteindelijk wordt er op het eigen formulier het favoriete concept gekozen.

Hierna worden op een vergelijkbare wijze startposts bedacht op basis van de gekozen concepten. Aan het eind worden per organisatie twee startposts gekozen die bovenaan flipovervellen worden geschreven. Deze worden op tafels verspreid over de ruimte, die hiermee wordt getransformeerd tot cyberspace.

Conversaties in cyberspace

Lopend door cyberspace kan iedereen nu deelnemen aan de verschillende socialemediaconversaties, waarbij op sticky-notes de reacties worden geschreven. Per conversatie is er een moderator die reageert op posts. Hierbij wordt ook gevraagd eens een andere benadering uit te proberen, geïnspireerd door de Bono’s denkhoeden: door bijvoorbeeld heel feitelijk te reageren, of emotioneel, door vooral mogelijke nadelen aandacht te geven of juist voordelen. Aan het eind reflecteert elk team op de conversaties en verwoordt hun bevindingen kort onder aan het flipovervel. Deze worden gepresenteerd aan elkaar.

Lessons learned

Niet alle posts blijken uit te nodigen tot de verwachte conversatie. Bijvoorbeeld het vragen naar hoe ver je van je geboorteplekplek afwoont, levert vooral posts op over het aantal kilometers en nauwelijks de verwachte verhalen waarop ingehaakt kan worden: “Veel reacties, gesprek komt niet op gang”, is de reflectie, maar om dit soort ervaringen is het juist ook te doen.

Deelnemers ervaren in het verlengde hiervan bijvoorbeeld dat de vraagstelling van posts opener kan en daardoor meer kan oproepen tot een reactie of een verhaal. Andere reflecties zijn: “Reageren op posts is belangrijk”, “Met foto’s komt onderlinge communicatie wel op gang”, “Een post leidt niet (automatisch, red.) tot conversatie, “Toegankelijke posts (eenvoudig om op te reageren (niet te filosofisch), prikkelend, simpel maar wel open) lijken beter te werken” en “Als er een schaap over de dam is (bij een aanzet om creatieve handeling te verrichten), dan werkt dat, omdat er zo cocreatie ontstaat”.

Een mogelijke workshopagenda

 1. Stel twee tot vier gemengde teams samen van drie tot zes personen, het liefst met verschillende functies en rollen binnen de organisatie;
 2. Geef iedereen een formulier om een concept op te cocreëren;
 3. Plaats bovenaan een gezamenlijk per groep gekozen actuele kunstuiting, met een omschrijving hiervan in een zin;
 4. Bedenk welke thema’s hierin een rol spelen;
 5. Creëer creatieve ideeën/concepten waarin de voorgaande thema’s verbonden worden aan maatschappelijke;
 6. Laat alle deelnemers, geïnspireerd door elkaars ideeën en thema’s, nieuwe conceptideeën toevoegen op de verschillende formulieren;
 7. Kies na het verzamelen van andere ideeën, op het eigen formulier, het favoriete concept;
 8. Creëer op vergelijkbare wijze startposts op basis van de gekozen concepten;
 9. Kies per groep twee startposts (of drie bij minder groepen) die bovenaan flipovervellen worden geschreven. Deze worden op tafels verspreid over de ruimte/cyberspace;
 10. Loop met z’n allen door cyberspace en reageer. Neem deel aan de verschillende social mediaconversaties, waarbij op sticky-notes de reacties worden geschreven;
 11. Per conversatie is er een moderator die (herkenbaar door de toevoeging van een “M” op posts) reageert op berichten van anderen;
 12. Vraag aan de moderators om eens een andere benadering te zoeken, geïnspireerd door de Bono’s denkhoeden, waarbij verschillende kleuren staan voor het reageren uit verschillende denkrichtingen:
 • Wit: feitelijk en met cijfers;
 • Rood: op gevoel en intuïtief;
 • Zwart: vooral aandacht geven aan mogelijke nadelen;
 • Geel: vooral aandacht geven aan mogelijke voordelen;
 • Groen: creatief en associërend;
 • Blauw: vooral gericht op het proces, controlerend.
 1. Aan het eind reflecteert elk team op de conversaties en verwoordt deze kort onderaan het flipovervel;
 2. Presenteer de uitkomsten aan elkaar.

Geef een antwoord