Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Via CRM naar ambassadeursstrategie, reflectie naar aanleiding van ‘De wierheid fan Wylgeragea’ – Tryater

Emiel Copini

Tryater wil in de casus rond de voorstelling ‘De wierheid van Wylgeragea’ haar publiek niet alleen verbinden, maar ook aan het denken zetten. Uit het onderzoek blijkt dat een deel van het publiek wel wil reageren, maar dat nog niet online doet. Op het onderzoek is als volgt gereflecteerd.

Het creëren van ruimte voor dialoog, vraagt zowel voor publiek als voor de organisatie om ontwikkeltijd. Vooral wanneer het doel en de beoogde strategie subjectiverend zijn, lijkt het voor publiek en professional een lange weg te zijn om die ruimte met elkaar te scheppen.

Relevantie

Het zou zo kunnen zijn dat de kaartverkoop zodanig urgent blijft, dat een verdiepend gesprek in de waan van de dag toch niet de nodige aandacht krijgt. We kunnen wel zeggen dat er eigenlijk gesprekken over maatschappelijke kwesties of uitvoerige reflectie op theatrale overwegingen zouden moeten plaatsvinden, maar als het erop aan komt, gaan we toch voor de vaak oppervlakkige verkoopboodschap.
Het vraagt niet alleen om een andere mindset, maar ook om een passende taakverdeling en prioritering binnen de organisatie. Hoe relevant is dit alles voor zowel het publiek als de organisatie? Willen we onze ideeën en gevoelens naar aanleiding van theater wel online blootgeven?

CRM-systeem als basis

We sloten de casus af met het idee dat het inderdaad niet eenvoudig is, maar zagen toch wel mogelijkheden om het op de lange termijn voor elkaar te krijgen. De reacties via het CRM-systeem, de keukentafelervaringen, de gesprekken na afloop van de voorstelling, sterkten ons in het idee dat de bereidheid en de wens om van gedachten te wisselen er zeker wel is.
Wanneer je de structuur van je netwerk goed kent en deze naast de CRM-uitkomsten legt, wordt duidelijk of er overlap is: zijn degenen die bevlogen berichten sturen ook online actief? Uit een eerste inventarisatie bleek dat niet het geval te zijn. Er is dus een onontgonnen terrein: er zijn mensen met uitgesproken, interessante ideeën over theater die hier graag op reflecteren, maar zij doen dit (nog) niet openlijk online. Dat vraagt om vervolgonderzoek: wat zijn hun voors en tegens ten aanzien van de verschillende beschikbare media om van gedachten te wisselen, wie van hen zou bereid zijn om deze reflectie online in relatieve beslotenheid te plaatsen, kunnen we hen hiertoe uitnodigen? Het CRM-systeem kan worden uitgewerkt tot een ambassadeurstool zoals die ook bij De Harmonie is ingezet, zo concludeerden we optimistisch.

De tools die zijn aangereikt naar aanleiding van dit onderzoek lees je hier.

Geef een antwoord