Ontwikkeling van methoden voor de interactieve inzet van sociale media rond kunstactiviteiten.
Tools voor cultuurprofessionals.
Hoe kun je het gesprek over en rond kunstactiviteiten tot stand brengen en mogelijk verdiepen? Het onderzoeksproject Ruimte voor dialoog probeert antwoord te geven op die vraag, door het ontwikkelen van sociale media strategieën hiervoor. Zo wilden we de dialoog over of rond datgene dat de betrokken kunstenaars en kunstorganisaties aan de orde wilden stellen een plek geven in een digitale omgeving.

Vijf kunstorganisaties werkten mee door verschillende cases aan te wijzen waarmee we als professionals en onderzoekers aan de slag zijn gegaan. Allereerst zijn sociale media strategieën ontwikkeld voor de voorstelling De wierheid fan Wylgeragea en – in twee fasen - het talentontwikkelingsproject Fulkaans van Keunstwurk. Daarop is gewerkt aan strategieën voor een community rond de tentoonstelling Escher op reis van het Fries Museum, de voorstelling Elkenien is in prutser van Tryater en Natuurlijk klassiek van Stadsschouwburg De Harmonie. Fulkaan kreeg nog een vervolg in NEO (Never Ending Orchestra).

Er valt veel te zeggen over het ontwikkelingsproces dat we met elkaar hebben doorlopen. Op deze website vind je een verzameling van inzichten vanuit verschillende perspectieven, vanuit de onderzoekers, de professionals, docenten en studenten. De aard van de bijdragen is dan ook heel verschillend. Dat nodigt, zo hopen wij, uit tot dialoog. Daarom is er ook een forum op deze website te vinden waarin we, eigen aan de doelstellingen van Ruimte voor dialoog, gezamenlijk verder kunnen bouwen aan kennis over het stimuleren van betekenisvolle interactie op sociale media die bijdragen aan het versterken van het maatschappelijk belang van de kunsten.

Graag tot ziens, ook namens de betrokken professionals,


Antine Zijlstra
(NHL Stenden Hogeschool)


Navigatie

Deze website heeft als doel de bevindingen van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor Dialoog’ voor een breder publiek toegankelijk te maken en om tools aan te reiken aan cultuur- en marketingprofessionals uit het werkveld. Om door deze website te navigeren kan een keuze gemaakt worden uit het type inhoud (content: onderzoek → blauw, reflectie → roze, en tools → wit), de organisatie (de cases) waar het over gaat, en de thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen. Deze kunnen als verschillende filters in combinatie met elkaar worden toegepast om alleen die berichten te tonen waar op dat moment interesse voor is. Klik op het minnetje achter het filter of op het filtericoon zelf om het filter te wissen.

Deze website is net beschikbaar. Dat betekent dat er mogelijk nog onvolkomenheden zijn. Laat het ons weten via: info@ruimtevoordialoog.nl

Wanneer de inhoud van de berichten vragen oproept, zien we je reactie graag op het forum. We zetten de dialoog daarover namelijk graag in gang!Casusbeschrijving ‘Elkenien is in Prutser’ – Tryater

An de Wrede

Over Tryater

Tryater maakt theater in en vanuit Fryslân voor volwassenen, jeugd en jongeren. We spelen in en met de Friese taal, als inspirerende bron binnen de meertalige werkelijkheid van Fryslân. Tryater brengt een breed publiek in aanraking met theater. We bieden een artistieke ervaring, een opening voor genuanceerde reflectie, voor ontmoeting, voor gesprek. Tryater schept in belangrijke mate de voorwaarden voor een vitale, duurzame ontwikkeling van het culturele klimaat in Fryslân en de noordelijke regio.

Beschrijving van de kunstactiviteit

Tryater onderzoekt  in de periode van half oktober tot half december 2017 met de tournee van de voorstelling ‘Elkenien is in Prutser’ een andere manier van spelen in de dorpen van Friesland, om zo een nieuw en vooral jonger publiek op de been te krijgen.

“Wij zijn hier. Wij zijn nu. Wij praten Nederlands, Liwwadders en Frysk. Wy binne tusken de 20 en 30 jier âld (Raymond net). Wy wille de wereld begripe. Wy binne bang foar de dea (Sjoerd en Brecht sizze fan net). Wij weten wat we goed en wat we verkeerd doen. Wy prutse. (Net as met deuze tekst). En as wy it net mear witte, dan tappe wy.”

Geen avond is hetzelfde. Een paar scènes zijn uitgewerkt, verder halen de acteurs inspiratie uit hun leven, dromen, verwachtingen en angsten. Begin- en eindtijd van de voorstelling staat vast; wat daar tussen gebeurt, is afhankelijk van het moment.

Tryater – Elkenien is in prutser © Moon Saris

Relatie met ‘Ruimte voor dialoog’

Het is lastig om een jonger publiek (tussen 25 en 50 jaar) naar voorstellingen in dorpshuizen te trekken. Sociale media vormen het belangrijkste communicatiemiddel met een jongere doelgroep. Tryater hoopt verbinding te creëren door middel van sociale media, zodat de beleving wordt verlengd en verdiept en de kans op herhaalbezoek wordt vergroot (loyaliteit). We zullen voornamelijk online én live communiceren in de publiciteit. Daarbij is het wenselijk dat zich verschillende communities gaan vormen, waarmee we gedifferentieerd kunnen communiceren.

Strategie

Enerzijds willen we door online communicatie de doelgroep enthousiast maken voor de voorstellingen, zodat we hun aandacht hebben om in dialoog te kunnen gaan over de thematiek van de voorstelling (socialiserend). Anderzijds proberen we de doelgroep online te attenderen op de thematiek (de boodschap) zónder interventie van de voorstelling, om hen uiteindelijk via een inhoudelijke weg warm te maken voor theater (subjectiverend). Voorstelling en zeggingskracht zijn twee grootheden die bij elkaar horen. Samen kunnen ze iets toevoegen aan de belevingswereld en het bewustzijn van het publiek. We proberen de doelgroep bewust te maken van hun eigen identiteit, de keuzes in hun leven en hun eigen kwetsbaarheid. We werken samen met de makers van de voorstelling een verdiepingsprogramma uit.

Lees ook de bevindingen van de professionals die betrokken waren bij deze casus.
De Facebookgroep van ‘De Prutsers’ vind je hier, de Facebookpagina van Tryater hier.

Geef een antwoord